Privacyverklaring

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Alice Blankestijn, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk is en die ik, indien nodig na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens worden geanonimiseerd).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, zorgverzekeraar en/of relatienummer.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundige behandeling’ en de kosten van het consult.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.